Menu

Author: adminwdet

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายดังนี้

รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

รศ.สถาพร ชาตาคม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสหากรรม

Author: adminwdet

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน

ที่ได้เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560

 

Author: adminwdet

นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand-International Metallurgy Conference ครั้งที่ 10

นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาร่วมงานประชุมวิชาการ

Thailand-International Metallurgy Conference ครั้งที่ 10

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thailand-International Metallurgy Conference ครั้งที่ 10 เพื่อแสดงผลงานหัวข้อวิจัยในด้านวิศวกรรมการเชื่อม

Author: adminwdet

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รอบเช้า ห้องปกติ (WdET-R11)

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รอบเช้า ห้องสมทบ (WDET-R12S)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม รอบเช้า (WDT-R11)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม รอบบ่าย (WDT-T11)

 

Author: adminwdet

ฟุตซอลประเพณี ประจำปีการศึกษา 2559

ฟุตซอลประเพณี ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกาารเชื่อม เสริมสร้างความสามัคคี ความเสียสละ และการทำงานเป็นทีม ภาควิชาได้จัดให้นักศึกษา แข่งขันฟุตซอลประเพณีขึ้น โดยการดำเนินการประชุมวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวนั้น นักศึกษาจะเป็นผู้เขียนโครงการเสนอ การวางแผน การจัดเตรียมสถานที่ ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน มีทักษะในการทำงานร่วมกันในสังคม และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ โดยการดำเนินการปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ไว้เจอกันปีหน้าครับ

Author: adminwdet

การจัดสร้างสัญลักษณ์ เทคนิคไทย-เยอรมัน จัดสร้างโดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

การจัดสร้างสัญลักษณ์ เทคนิคไทย-เยอรมัน

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เป็นผู้จัดสร้างสัญลักษณ์ “เทคนิคไทย-เยอรมัน” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยบุคลากร อาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ของภาควิชา อันเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้มีส่วนร่วมในการจัดสร้าง เพราะเมื่อเราเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัย ก็จะเห็นสัญลัษณ์ “คัทเตอร์” ที่เราเห็นแล้วก็รู้เลยว่าที่แห่งนี้คือ

“พระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

รายชื่อผู้จัดทำ

1.นายมนตรี ลาภยิ่ง
2.นายอักษร โปร่งอากาศ
3.นายทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์
4.นายพชรพล ศิลาคุปต์
5.นายเชษฐารัตน์ ธรรมรัตน์
6.นายวิระศักดิ์ วิเวกวินย์

Author: adminwdet

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ได้รับทุนในโครงการ “ค้นหาไข่มุก ระบบราง”

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ได้รับทุนในโครงการ
“ค้นหาไข่มุกระบบราง”
Perspective and evaluation of an outcome-based rail research learning 2017 (PEARL 2017)
ผู้สนใจเข้าฟังสัมนา ลงทะเบียนได้ทางเวปไซด์ https://www.nstda.or.th/…/semin…/51-30-Mar-ALL-SSH-Lec2.html

Author: adminwdet

บริษัท Thermal Mechanics Co.,Ltd. บริจาคเครื่องเชื่อมจำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 130,000 บาท

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
บริษัท Thermal Mechanics Co.,Ltd.
บริจาคเครื่องเชื่อมจำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 130,000 บาท ให้กับภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของภาควิชา โดยมี ตัวแทนบริษัทส่งมอบเครื่องเชื่อมและ รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ตัวแทนภาควิชาเป็นผู้รับมอบเครื่องเชื่อม
ทางภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ขอขอบคุณทางบริษัท Thermal Mechanics Co.,Ltd. เป็นอย่างสูง ที่เห็นคุณค่าของการศึกษาและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม