Menu

Day: September 1, 2017

การซ่อมแซมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรมเสร็จสิ้นแล้ว

การซ่อมแซมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรม

ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรมสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว

ทางภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ขอขอบคุณ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ที่

“ร่วมแรง ร่วมใจ” สละเวลา แรงกาย แรงใจ ช่วยกันซ่อมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรม

ซึ่งพวกเราเหล่าช่างท่อและประสาน เทคโนโลยีการเชื่อมและเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ถือเป็น

“ครู” ในศาสตร์ด้านนี้ โมเดลนี้ เป็นโครงงานปริญญานิพนธ์ของรุ่นพี่ เรื่อง หุ่นจำลองงานท่ออุตสาหกรรม

จัดทำโดย

พี่นพดล ศรีสม

พี่วรวิทย์ หัตถสัมฤทธิ์

เป็นรุ่นพี่ซึ่งได้เข้าศึกษาในแผนกรหัสนักศึกษา 39 โดยมีท่านอาจารย์ที่ปรึกษาคือท่าน

อาจารย์นคร แสงอ่อน

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง