Menu

กำหนดการป้อนข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

0 Comments


กำหนดการป้อนข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอน

ให้บัณฑิตเตรียมไฟล์รูปถ่ายสี หน้าตรง ครึ่งตัว สวมชุดครุยวิทยฐานะ นามสกุล .jpg ขนาดไม่ต่ำกว่า 500KB สำหรับ upload เข้าระบบ
ตัวอย่างรูปถ่าย

  1. ให้บัณฑิต Login เข้าระบบ โดยใช้ เลขประจำตัวนักศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน
  2. ให้บัณฑิตตรวจสอบความถูกต้องของ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ อาคาร TGGS ชั้น 2
  3. ให้บัณฑิตปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ และกรอกแบบสอบถามการสำรวจภาวะการมีงานทำ ให้ครบถ้วนทุกตอน
  4. ให้บัณฑิตพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อนำไปชำระเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะต้องพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,600 บาท (สามารถชำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, mBanking, iBanking) โดยระบุ ServiceCode เป็น KMTNBALU
  5. บัณฑิตที่ต้องการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลังจากขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำคำร้องแสดงความจำนงขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่พิมพ์จากระบบ พร้อมแนบหลักฐานชี้แจงเหตุผลการขอเลื่อน และมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
  6. บัณฑิตที่ต้องการให้อ่านชั้นยศ หลังจากขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำคำร้องแสดงความจำนงขอให้อ่านชั้นยศที่พิมพ์จากระบบ พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ และมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
  7. บัณฑิตที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ มีความประสงค์เข้ารับปริญญาโดยไม่ลาสิกขา หลังจากขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำคำร้องแสดงความจำนงขอเข้ารับปริญญาโดยไม่ลาสิกขาที่พิมพ์จากระบบ พร้อมแนบสำเนาใบสุทธิของพระสงฆ์ และมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
  8. บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่หน้าเว็บไซต์
  9. ติดตามข้อมูลกำหนดวันฝึกซ้อม วันรับพระราชทานปริญญาบัตร และรายละเอียดต่างๆ ทาง http://www.kmutnb.ac.th หรือ http://acdserv.kmutnb.ac.th
  10. ผู้ร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร (เฉพาะบัณฑิตที่เคยขอเลื่อนไว้) ให้มาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2 ในช่วงเวลาของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

Leave a Reply