Menu

ประกาศ มจพ. เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ มจพ. เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

Read More

ตารางสอบกลางภาค 1/63

ตารางสอบกลางภาค 1/63

Read More

กำหนดการทำเรื่องสอบซ้ำซ้อนกลางภาค 1/63

กำหนดการทำเรื่องสอบซ้ำซ้อนกลางภาค 1/63

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการ”พี่ติวน้องก่อนสอบ”

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการ”พี่ติวน้องก่อนสอบ”สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อ่านรายละเอียดพร้อมกับข้อปฎิบัติ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Read More

กำหนดการป้อนข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

กำหนดการป้อนข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ขั้นตอน ให้บัณฑิตเตรียมไฟล์รูปถ่ายสี หน้าตรง ครึ่งตัว สวมชุดครุยวิทยฐานะ นามสกุล .jpg ขนาดไม่ต่ำกว่า 500KB สำหรับ upload เข้าระบบ ตัวอย่างรูปถ่าย ให้บัณฑิต Login เข้าระบบ โดยใช้ เลขประจำตัวนักศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน ให้บัณฑิตตรวจสอบความถูกต้องของ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ อาคาร TGGS ชั้น 2 ให้บัณฑิตปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ และกรอกแบบสอบถามการสำรวจภาวะการมีงานทำ ให้ครบถ้วนทุกตอน ให้บัณฑิตพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อนำไปชำระเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะต้องพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,600 บาท (สามารถชำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, mBanking, iBanking) โดยระบุ ServiceCode เป็น KMTNBALU บัณฑิตที่ต้องการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลังจากขึ้นทะเบียนบัณฑิต […]

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจกหน้ากากอนามัย😷😷 ‼️‼️ฟรี‼️‼️

ประกาศ 📣📣📣📣📣📣📣 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจกหน้ากากอนามัย😷😷 ‼️‼️ฟรี‼️‼️ สำหรับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยทุกคน โดยกำหนดให้ตัวแทนห้อง นำใบลงทะเบียนมาติดต่อขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่งานกิจการนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 ชั้น 3 🎈🎈🎈Downloadใบลงทะเบียนได้ที่ 👉👉👉👇👇👇👇👉👉👉https://drive.google.com/file/d/1BnBfUdGcWnPxxY4ZGulhiidT8tX2pIrs/view?usp=sharing

Read More

ต้อนรับคณะดูงานจากราชอาณาจักรกัมพูชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับคณะดูงานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ด้วยโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา โดยก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาระดับอาชีวศึกษา นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯและผู้บริหารสถาบันภายใต้โครงการ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษา ในวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาได้จัดแสดงผลงาน การจัดการเรียนการสอน และให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม

Read More

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันการเชื่อมสากล International Institute of Welding (IIW) เป็นหน่วยงาน ATB

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันการเชื่อมสากล International Institute of Welding (IIW) เป็นหน่วยงาน ATB ในหลักสูตร International Welding Engineer (IWE) รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นำเสนอการบรรยายสรุป การจัดการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.ภิสัก เลิศวิจิตรพันธุ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ในระดับปริญญาโท วศ.ม.(เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม) และสามารถสอบรับวุฒิบัตรวิชาชีพวิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer: IWE) จากสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding: IIW)

Read More

มจพ.ให้การต้อนรับ คณะทำงานสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)

          วันที่ 20 พฤศิจกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้การต้อนรับ พลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) กระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อประสานความร่วมมือในการทำโครงการวิจัยทางการทหารระหว่าง มจพ. กองทัพบก กระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้แทน สรอ. ซึ่งเป็นคณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรทางกองทัพบกและคณาจารย์ของ มจพ. ที่เคยทำโครงการงานวิจัยร่วมกับกองทัพบก อาทิ ผศ. กิตติภัฎ รัตนจันทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ผศ. ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ผศ.ดร. สุนทร  สิทธิสกุลเจริญ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ในการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการหารือ ณ ห้องประชุม 218 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. พัทธนันท์/ข่าว อัมพร/ภาพ

Read More

การจัดทำศูนย์องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาและรักษามาตรฐานการผลิตค้อนฉีกอ้อย

การเพิ่มความต้านทานการเสื่อมสภาพของชั้นผิวพอกแข็งบนค้อนฉีกอ้อย Shredder/Fibrizor hammers การจัดทำศูนย์องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาและรักษามาตรฐานการผลิตค้อนฉีกอ้อย

Read More