Menu

ต้อนรับคณะดูงานจากราชอาณาจักรกัมพูชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับคณะดูงานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ด้วยโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา โดยก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาระดับอาชีวศึกษา นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯและผู้บริหารสถาบันภายใต้โครงการ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษา ในวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาได้จัดแสดงผลงาน การจัดการเรียนการสอน และให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม

Read More

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันการเชื่อมสากล International Institute of Welding (IIW) เป็นหน่วยงาน ATB

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันการเชื่อมสากล International Institute of Welding (IIW) เป็นหน่วยงาน ATB ในหลักสูตร International Welding Engineer (IWE) รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นำเสนอการบรรยายสรุป การจัดการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.ภิสัก เลิศวิจิตรพันธุ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ในระดับปริญญาโท วศ.ม.(เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม) และสามารถสอบรับวุฒิบัตรวิชาชีพวิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer: IWE) จากสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding: IIW)

Read More

มจพ.ให้การต้อนรับ คณะทำงานสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)

          วันที่ 20 พฤศิจกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้การต้อนรับ พลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) กระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อประสานความร่วมมือในการทำโครงการวิจัยทางการทหารระหว่าง มจพ. กองทัพบก กระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้แทน สรอ. ซึ่งเป็นคณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรทางกองทัพบกและคณาจารย์ของ มจพ. ที่เคยทำโครงการงานวิจัยร่วมกับกองทัพบก อาทิ ผศ. กิตติภัฎ รัตนจันทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ผศ. ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ผศ.ดร. สุนทร  สิทธิสกุลเจริญ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ในการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการหารือ ณ ห้องประชุม 218 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. พัทธนันท์/ข่าว อัมพร/ภาพ

Read More

การจัดทำศูนย์องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาและรักษามาตรฐานการผลิตค้อนฉีกอ้อย

การเพิ่มความต้านทานการเสื่อมสภาพของชั้นผิวพอกแข็งบนค้อนฉีกอ้อย Shredder/Fibrizor hammers การจัดทำศูนย์องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาและรักษามาตรฐานการผลิตค้อนฉีกอ้อย

Read More

กำหนดการลงทะเบียน 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องกำหนดการลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 1/2561

Read More

งานวันชื่นคืนเชื่อม&ท่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ได้จัดงาน “วันชื่นคืนเชื่อม&ท่อ” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม และคณะผู้จัดงาน “วันชื่นคืนเชื่อม&ท่อ” ขอขอบคุณศิษย์เก่า ทุกรุ่น ทุกสาขาวิชา ที่เข้าร่วมงานมุฑิตาจิตแด่ท่านอาจารย์อาวุโส และ ร่วมงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูแด่คณาจารย์ และความผูกพัน ของพวกเราเหล่า เพื่อน พี่ และน้อง ทางภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะกลับมาพบกันอีกในครั้งต่อ ๆ ไป ขอขอบคุณศิษย์ปัจจุบันทุกชั้นปีที่มีส่วนร่วมจัดงานทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้จัดงานขอรับไว้เพื่อจะดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไปครับ ขอขอบคุณทุกท่าน

Read More

ขอเชิญศิษย์เก่า IP , WdET และ WDT ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ขอเชิญศิษย์เก่า IP , WdET และ WDT ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ ตามวันและเวลาดังรายละเอียด ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกสาขาที่เข้าร่วมงานครับ #ปล.โอนเงินแล้วโปรดส่งสลิปการโอนและแจ้งชื่อ-สกุลและรุ่นด้วยนะครับ#

Read More

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

Read More