Menu

Month: August 2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการ”พี่ติวน้องก่อนสอบ”

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการ”พี่ติวน้องก่อนสอบ”สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อ่านรายละเอียดพร้อมกับข้อปฎิบัติ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Month: August 2020

กำหนดการป้อนข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

กำหนดการป้อนข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอน

ให้บัณฑิตเตรียมไฟล์รูปถ่ายสี หน้าตรง ครึ่งตัว สวมชุดครุยวิทยฐานะ นามสกุล .jpg ขนาดไม่ต่ำกว่า 500KB สำหรับ upload เข้าระบบ
ตัวอย่างรูปถ่าย

  1. ให้บัณฑิต Login เข้าระบบ โดยใช้ เลขประจำตัวนักศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน
  2. ให้บัณฑิตตรวจสอบความถูกต้องของ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ อาคาร TGGS ชั้น 2
  3. ให้บัณฑิตปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ และกรอกแบบสอบถามการสำรวจภาวะการมีงานทำ ให้ครบถ้วนทุกตอน
  4. ให้บัณฑิตพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อนำไปชำระเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะต้องพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,600 บาท (สามารถชำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, mBanking, iBanking) โดยระบุ ServiceCode เป็น KMTNBALU
  5. บัณฑิตที่ต้องการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลังจากขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำคำร้องแสดงความจำนงขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่พิมพ์จากระบบ พร้อมแนบหลักฐานชี้แจงเหตุผลการขอเลื่อน และมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
  6. บัณฑิตที่ต้องการให้อ่านชั้นยศ หลังจากขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำคำร้องแสดงความจำนงขอให้อ่านชั้นยศที่พิมพ์จากระบบ พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ และมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
  7. บัณฑิตที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ มีความประสงค์เข้ารับปริญญาโดยไม่ลาสิกขา หลังจากขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำคำร้องแสดงความจำนงขอเข้ารับปริญญาโดยไม่ลาสิกขาที่พิมพ์จากระบบ พร้อมแนบสำเนาใบสุทธิของพระสงฆ์ และมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
  8. บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่หน้าเว็บไซต์
  9. ติดตามข้อมูลกำหนดวันฝึกซ้อม วันรับพระราชทานปริญญาบัตร และรายละเอียดต่างๆ ทาง http://www.kmutnb.ac.th หรือ http://acdserv.kmutnb.ac.th
  10. ผู้ร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร (เฉพาะบัณฑิตที่เคยขอเลื่อนไว้) ให้มาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2 ในช่วงเวลาของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

Month: August 2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจกหน้ากากอนามัย😷😷 ‼️‼️ฟรี‼️‼️

ประกาศ 📣📣📣📣📣📣📣
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจกหน้ากากอนามัย😷😷 ‼️‼️ฟรี‼️‼️
สำหรับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยทุกคน โดยกำหนดให้ตัวแทนห้อง
นำใบลงทะเบียนมาติดต่อขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่งานกิจการนักศึกษา
ในระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 ชั้น 3
🎈🎈🎈Downloadใบลงทะเบียนได้ที่ 👉👉👉👇👇👇👇👉👉👉https://drive.google.com/file/d/1BnBfUdGcWnPxxY4ZGulhiidT8tX2pIrs/view?usp=sharing