Menu

การจัดสร้างสัญลักษณ์ เทคนิคไทย-เยอรมัน จัดสร้างโดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

0 Comments


การจัดสร้างสัญลักษณ์ เทคนิคไทย-เยอรมัน

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เป็นผู้จัดสร้างสัญลักษณ์ “เทคนิคไทย-เยอรมัน” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยบุคลากร อาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ของภาควิชา อันเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้มีส่วนร่วมในการจัดสร้าง เพราะเมื่อเราเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัย ก็จะเห็นสัญลัษณ์ “คัทเตอร์” ที่เราเห็นแล้วก็รู้เลยว่าที่แห่งนี้คือ

“พระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

รายชื่อผู้จัดทำ

1.นายมนตรี ลาภยิ่ง
2.นายอักษร โปร่งอากาศ
3.นายทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์
4.นายพชรพล ศิลาคุปต์
5.นายเชษฐารัตน์ ธรรมรัตน์
6.นายวิระศักดิ์ วิเวกวินย์

Leave a Reply