Menu

ฟุตซอลประเพณี ประจำปีการศึกษา 2559

0 Comments


ฟุตซอลประเพณี ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกาารเชื่อม เสริมสร้างความสามัคคี ความเสียสละ และการทำงานเป็นทีม ภาควิชาได้จัดให้นักศึกษา แข่งขันฟุตซอลประเพณีขึ้น โดยการดำเนินการประชุมวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวนั้น นักศึกษาจะเป็นผู้เขียนโครงการเสนอ การวางแผน การจัดเตรียมสถานที่ ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน มีทักษะในการทำงานร่วมกันในสังคม และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ โดยการดำเนินการปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ไว้เจอกันปีหน้าครับ

Leave a Reply