Menu

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559

0 Comments


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายดังนี้

รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

รศ.สถาพร ชาตาคม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสหากรรม

Leave a Reply