Menu

แบบสำรวจการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

0 Comments


ขอความร่วมมือนักศึกษา WDT และ WDET ทุกชั้นปี เข้าประเมินตนเองสำหรับความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาที่ศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อม (WDT) และ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม WDET ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่ละคนสามารถประเมินตนเองได้มากกว่าหนึ่งรายวิชา
ภาควิชาขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

คลิ๊กเพื่อทำแบบสำรวจ หลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อม (WDT)

คลิ๊กเพื่อทำแบบสำรวจ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WDET)

Leave a Reply