Menu

Author: adminwdet

การซ่อมแซมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรมเสร็จสิ้นแล้ว

การซ่อมแซมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรม

ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรมสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว

ทางภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ขอขอบคุณ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ที่

“ร่วมแรง ร่วมใจ” สละเวลา แรงกาย แรงใจ ช่วยกันซ่อมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรม

ซึ่งพวกเราเหล่าช่างท่อและประสาน เทคโนโลยีการเชื่อมและเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ถือเป็น

“ครู” ในศาสตร์ด้านนี้ โมเดลนี้ เป็นโครงงานปริญญานิพนธ์ของรุ่นพี่ เรื่อง หุ่นจำลองงานท่ออุตสาหกรรม

จัดทำโดย

พี่นพดล ศรีสม

พี่วรวิทย์ หัตถสัมฤทธิ์

เป็นรุ่นพี่ซึ่งได้เข้าศึกษาในแผนกรหัสนักศึกษา 39 โดยมีท่านอาจารย์ที่ปรึกษาคือท่าน

อาจารย์นคร แสงอ่อน

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

Author: adminwdet

ประกาศเรื่องการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเรื่องการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ นักศึกษาปีการศึกษา 2560 ทุกคณะ (เฉพาะวิทยาเขตกรุงเทพฯ)

สามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่

หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี

ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2560 เวลา 08.30-17.00 เป็นต้นไป

     เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมในวันมารับบัตรนักศึกษา ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

2. ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา

หมายเหตุ

ขอให้นักศึกษามารับบัตรภายในวันและเวลาที่กำหนด (วันที่ 11-15 ก.ย. 60) เนื่องจาก

(1) หากไม่มารับบัตรนักศึกษานานเกิน 2-3 เดือน ธนาคารฯ จะทำลายบัตรตามระเบียบของธนาคาร และนักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรนักศึกษาใหม่

(2) นักศึกษาจะต้องใช้บัตรนักศึกษาแสดงตนในการเข้าห้องสอบและขอรับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

Author: adminwdet

วันไหว้ครู…ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

วันไหว้ครู…ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมจัดพิธีไหว้ครู

โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาร่วมงาน

เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ในภาควิชา

Author: adminwdet

นศ. มจพ. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเจ๋ง! คว้า 2 รางวัลระดับโลก

นศ. มจพ. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเจ๋ง! คว้า 2 รางวัลระดับโลก

โดยมีนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือมร่วมทีมในครั้งนี้ด้วยคือ
นายธนวัฒน์ พงศธรพิศุทธิ์
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WdET)
ขอแสดงความยินดีครับ

Author: adminwdet

เรียนวิศวกรรมการเชื่อม จบแล้วทำงานอะไร และมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร ???

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ขอขอบคุณข้อมูลจากรุ่นพี่ทุกท่านที่สละเวลาในการส่งผ่านแรงบันดาลใจในการศึกษาจากพี่สู่น้อง

 

Author: adminwdet

ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/60

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ตารางสอน 1/60

อักษรย่ออาจารย์

 1. WPP รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์
 2. WCK ผศ.วันชัย โกมลหิรัญ
 3. NSO อ.นคร แสงอ่อน
 4. PVT ผศ.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
 5. TNY รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
 6. NDP ผศ.ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์
 7. SSI อ.สิทธิพงษ์ แสงอินทร์
 8. PRD อ.พิศิษฐ์ธาวิน เหรียญประดับ
 9. SIL ผศ.ศิริพงศ์ ลัมพาภิวัฒน์
 10. PLP อ.ดร.ภิสัก เลิศวิจิตรพันธุ์
 11. TORSA อ.ต่อศักดิ์ อุทัยไขฟ้า
 12. ATTAP อ.อรรถพล แก้ววิลัย
 13. KITSO อ.ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์
 14. TNPTD อ.ดร.ธนาภรณ์ ทนโนนแดง
 15. CHTIP อ.ดร.ชญานี ทิพยเสม

Author: adminwdet

แนะนำบุคลากรใหม่ของภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศกรรมการเชื่อม

ขอแนะนำบุคลากรใหม่ของภาควิชา

อาจารย์ ดร.ชญานี ทิพยเสม

Education            

Bachelor Degree at Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

Master Degree at Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

Doctoral Degree at Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

Research Topics

Doctoral Degree: Development in Various Applications of Metakaolin-Based Geopolymer

Master Degree: Geopolymer Development by Powders of Metakaolin and Wastes in Thailand

Bachelor Degree: Development of Aerated and Light Weight Concretes by Bagasse Ash and Additional Materials

Teaching Assistance (TA) Experience

Materials Characterization and Properties Analysis Laboratory (in part of Thermal analysis), Kasetsart University

Materials Processing, Kasetsart University

Materials Science and Engineering, Kasetsart University

Work Experiences

Researching about powder processing by Cold Isostatic Pressing (CIP) at Department of Science Service, Ministry of Science and Technology, Bangkok, Thailand in 2008.

Researching about alternative materials technology at Department of Material and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, University of Modena and Reggio Emilia, Modena, Italy in 2010 and 2012.