Menu

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก

0 Comments


ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อมและการจัดการผลิต (ต่อเนื่อง) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล (รักษาการแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุคล จุลอุภัย (คณะกรรมการ Governing Board สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย) อาจารย์พิศิษฐ์ธาวิน เหรียญประดับ (หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม (หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส) และบุคลากรจากสถาบันอาชีวศึกษาได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำโครงการครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply