Menu

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

0 Comments


ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25560 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาได้เข้าร่วมพิธี โดยมีท่าน ดร.ภิสัก เลิศวิจิตรพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชา หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย

Leave a Reply