Menu

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ประจำปีการศึกษา 2559 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม

Read More

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ขอความกรุณาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำให้กับทางภาควิชา เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร และเป็นข้อมูลเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาภาควิชาต่อไป ภาควิชาขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ ทำแบบสอบถาม

Read More

เวปไซด์งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เวปไซด์งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คลิ๊กเลย ตารางสอบกลางภาค 1/60 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คลิ๊กเลย

Read More

การซ่อมแซมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรมเสร็จสิ้นแล้ว

การซ่อมแซมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรม ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรมสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว ทางภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ขอขอบคุณ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ที่ “ร่วมแรง ร่วมใจ” สละเวลา แรงกาย แรงใจ ช่วยกันซ่อมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรม ซึ่งพวกเราเหล่าช่างท่อและประสาน เทคโนโลยีการเชื่อมและเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ถือเป็น “ครู” ในศาสตร์ด้านนี้ โมเดลนี้ เป็นโครงงานปริญญานิพนธ์ของรุ่นพี่ เรื่อง หุ่นจำลองงานท่ออุตสาหกรรม จัดทำโดย พี่นพดล ศรีสม พี่วรวิทย์ หัตถสัมฤทธิ์ เป็นรุ่นพี่ซึ่งได้เข้าศึกษาในแผนกรหัสนักศึกษา 39 โดยมีท่านอาจารย์ที่ปรึกษาคือท่าน อาจารย์นคร แสงอ่อน ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

Read More

ประกาศเรื่องการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเรื่องการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ นักศึกษาปีการศึกษา 2560 ทุกคณะ (เฉพาะวิทยาเขตกรุงเทพฯ) สามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2560 เวลา 08.30-17.00 เป็นต้นไป      เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมในวันมารับบัตรนักศึกษา ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 2. ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา หมายเหตุ ขอให้นักศึกษามารับบัตรภายในวันและเวลาที่กำหนด (วันที่ 11-15 ก.ย. 60) เนื่องจาก (1) หากไม่มารับบัตรนักศึกษานานเกิน 2-3 เดือน ธนาคารฯ จะทำลายบัตรตามระเบียบของธนาคาร และนักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรนักศึกษาใหม่ (2) นักศึกษาจะต้องใช้บัตรนักศึกษาแสดงตนในการเข้าห้องสอบและขอรับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

Read More

วันไหว้ครู…ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

วันไหว้ครู…ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมจัดพิธีไหว้ครู โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาร่วมงาน เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ในภาควิชา

Read More

นศ. มจพ. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเจ๋ง! คว้า 2 รางวัลระดับโลก

นศ. มจพ. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเจ๋ง! คว้า 2 รางวัลระดับโลก โดยมีนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือมร่วมทีมในครั้งนี้ด้วยคือ นายธนวัฒน์ พงศธรพิศุทธิ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WdET) ขอแสดงความยินดีครับ

Read More

เรียนวิศวกรรมการเชื่อม จบแล้วทำงานอะไร และมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร ???

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ขอขอบคุณข้อมูลจากรุ่นพี่ทุกท่านที่สละเวลาในการส่งผ่านแรงบันดาลใจในการศึกษาจากพี่สู่น้อง  

Read More