Menu

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รู้หรือไม่ ?

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รู้หรือไม่ ? ท่านอาจารย์นคร แสงอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบท่ออุตสาหกรรม อาจารย์ของพวกเรา ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม” ประจำปี 2559 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read More

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านการประเมินเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อมสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย เนื่องจากผ่านการประเมินเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการเชื่อมสากล ตามข้อกำหนดของสถาบันการเชื่อมสากล ในระดับวิศวกรการเชื่อมสากล คณะกรรมการดำเนินงานด้านการเชื่อมจึงได้อนุมัติ ATB Certificate ให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องปาล์มทอง อาคาร 63 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

Read More

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เข้าร่วมโครงการอบรม “ผู้ประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA”

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เข้าร่วมโครงการอบรม “ผู้ประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 9 โดยมี อาจารย์สิทธิพงษ์ แสงอินทร์ ตัวแทนภาควิชาเข้าร่วม

Read More

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25560 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาได้เข้าร่วมพิธี โดยมีท่าน ดร.ภิสัก เลิศวิจิตรพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชา หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย

Read More

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อมและการจัดการผลิต (ต่อเนื่อง) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล (รักษาการแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุคล จุลอุภัย (คณะกรรมการ Governing Board สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย) อาจารย์พิศิษฐ์ธาวิน เหรียญประดับ (หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม (หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส) และบุคลากรจากสถาบันอาชีวศึกษาได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำโครงการครั้งนี้ด้วย

Read More