Menu

ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/60

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ตารางสอน 1/60 อักษรย่ออาจารย์ WPP รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ WCK ผศ.วันชัย โกมลหิรัญ NSO อ.นคร แสงอ่อน PVT ผศ.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม TNY รศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ NDP ผศ.ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ SSI อ.สิทธิพงษ์ แสงอินทร์ PRD อ.พิศิษฐ์ธาวิน เหรียญประดับ SIL ผศ.ศิริพงศ์ ลัมพาภิวัฒน์ PLP อ.ดร.ภิสัก เลิศวิจิตรพันธุ์ TORSA อ.ต่อศักดิ์ อุทัยไขฟ้า ATTAP อ.อรรถพล แก้ววิลัย KITSO อ.ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์ TNPTD อ.ดร.ธนาภรณ์ ทนโนนแดง CHTIP อ.ดร.ชญานี ทิพยเสม

Read More

แนะนำบุคลากรใหม่ของภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศกรรมการเชื่อม ขอแนะนำบุคลากรใหม่ของภาควิชา อาจารย์ ดร.ชญานี ทิพยเสม Education             Bachelor Degree at Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand Master Degree at Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand Doctoral Degree at Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand Research Topics Doctoral Degree: Development in Various […]

Read More

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายดังนี้ รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รศ.สถาพร ชาตาคม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสหากรรม

Read More

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ที่ได้เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560  

Read More

นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand-International Metallurgy Conference ครั้งที่ 10

นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand-International Metallurgy Conference ครั้งที่ 10 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thailand-International Metallurgy Conference ครั้งที่ 10 เพื่อแสดงผลงานหัวข้อวิจัยในด้านวิศวกรรมการเชื่อม

Read More

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รอบเช้า ห้องปกติ (WdET-R11) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รอบเช้า ห้องสมทบ (WDET-R12S) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม รอบเช้า (WDT-R11) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม รอบบ่าย (WDT-T11)  

Read More

ฟุตซอลประเพณี ประจำปีการศึกษา 2559

ฟุตซอลประเพณี ประจำปีการศึกษา 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกาารเชื่อม เสริมสร้างความสามัคคี ความเสียสละ และการทำงานเป็นทีม ภาควิชาได้จัดให้นักศึกษา แข่งขันฟุตซอลประเพณีขึ้น โดยการดำเนินการประชุมวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวนั้น นักศึกษาจะเป็นผู้เขียนโครงการเสนอ การวางแผน การจัดเตรียมสถานที่ ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน มีทักษะในการทำงานร่วมกันในสังคม และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ โดยการดำเนินการปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ไว้เจอกันปีหน้าครับ

Read More

การจัดสร้างสัญลักษณ์ เทคนิคไทย-เยอรมัน จัดสร้างโดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

การจัดสร้างสัญลักษณ์ เทคนิคไทย-เยอรมัน ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เป็นผู้จัดสร้างสัญลักษณ์ “เทคนิคไทย-เยอรมัน” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยบุคลากร อาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ของภาควิชา อันเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้มีส่วนร่วมในการจัดสร้าง เพราะเมื่อเราเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัย ก็จะเห็นสัญลัษณ์ “คัทเตอร์” ที่เราเห็นแล้วก็รู้เลยว่าที่แห่งนี้คือ “พระจอมเกล้าพระนครเหนือ” รายชื่อผู้จัดทำ 1.นายมนตรี ลาภยิ่ง 2.นายอักษร โปร่งอากาศ 3.นายทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์ 4.นายพชรพล ศิลาคุปต์ 5.นายเชษฐารัตน์ ธรรมรัตน์ 6.นายวิระศักดิ์ วิเวกวินย์

Read More