Menu

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ที่ได้เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560  

Read More

นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand-International Metallurgy Conference ครั้งที่ 10

นักศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand-International Metallurgy Conference ครั้งที่ 10 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thailand-International Metallurgy Conference ครั้งที่ 10 เพื่อแสดงผลงานหัวข้อวิจัยในด้านวิศวกรรมการเชื่อม

Read More

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รอบเช้า ห้องปกติ (WdET-R11) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รอบเช้า ห้องสมทบ (WDET-R12S) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม รอบเช้า (WDT-R11) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม รอบบ่าย (WDT-T11)  

Read More

ฟุตซอลประเพณี ประจำปีการศึกษา 2559

ฟุตซอลประเพณี ประจำปีการศึกษา 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกาารเชื่อม เสริมสร้างความสามัคคี ความเสียสละ และการทำงานเป็นทีม ภาควิชาได้จัดให้นักศึกษา แข่งขันฟุตซอลประเพณีขึ้น โดยการดำเนินการประชุมวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวนั้น นักศึกษาจะเป็นผู้เขียนโครงการเสนอ การวางแผน การจัดเตรียมสถานที่ ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน มีทักษะในการทำงานร่วมกันในสังคม และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ โดยการดำเนินการปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ไว้เจอกันปีหน้าครับ

Read More

การจัดสร้างสัญลักษณ์ เทคนิคไทย-เยอรมัน จัดสร้างโดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

การจัดสร้างสัญลักษณ์ เทคนิคไทย-เยอรมัน ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เป็นผู้จัดสร้างสัญลักษณ์ “เทคนิคไทย-เยอรมัน” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยบุคลากร อาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ของภาควิชา อันเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้มีส่วนร่วมในการจัดสร้าง เพราะเมื่อเราเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัย ก็จะเห็นสัญลัษณ์ “คัทเตอร์” ที่เราเห็นแล้วก็รู้เลยว่าที่แห่งนี้คือ “พระจอมเกล้าพระนครเหนือ” รายชื่อผู้จัดทำ 1.นายมนตรี ลาภยิ่ง 2.นายอักษร โปร่งอากาศ 3.นายทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์ 4.นายพชรพล ศิลาคุปต์ 5.นายเชษฐารัตน์ ธรรมรัตน์ 6.นายวิระศักดิ์ วิเวกวินย์

Read More

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ได้รับทุนในโครงการ “ค้นหาไข่มุก ระบบราง”

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ได้รับทุนในโครงการ “ค้นหาไข่มุกระบบราง” Perspective and evaluation of an outcome-based rail research learning 2017 (PEARL 2017) ผู้สนใจเข้าฟังสัมนา ลงทะเบียนได้ทางเวปไซด์ https://www.nstda.or.th/…/semin…/51-30-Mar-ALL-SSH-Lec2.html

Read More

บริษัท Thermal Mechanics Co.,Ltd. บริจาคเครื่องเชื่อมจำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 130,000 บาท

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม บริษัท Thermal Mechanics Co.,Ltd. บริจาคเครื่องเชื่อมจำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 130,000 บาท ให้กับภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของภาควิชา โดยมี ตัวแทนบริษัทส่งมอบเครื่องเชื่อมและ รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ตัวแทนภาควิชาเป็นผู้รับมอบเครื่องเชื่อม ทางภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ขอขอบคุณทางบริษัท Thermal Mechanics Co.,Ltd. เป็นอย่างสูง ที่เห็นคุณค่าของการศึกษาและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

Read More

สำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม สำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ขอแสดงความยินดีกับคณะทำงานทุกท่าน ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เลิศวิจิตรพันธุ์ ผู้ริเริ่มการจัดทำหลักสูตร และคณะกรรมการหลักสูตรมหาบัณฑิตทุกท่านของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

Read More

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รู้หรือไม่ ?

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รู้หรือไม่ ? ท่านอาจารย์นคร แสงอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบท่ออุตสาหกรรม อาจารย์ของพวกเรา ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม” ประจำปี 2559 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read More