Menu

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เข้าร่วมโครงการอบรม “ผู้ประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA”

0 Comments


ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เข้าร่วมโครงการอบรม “ผู้ประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 9 โดยมี อาจารย์สิทธิพงษ์ แสงอินทร์ ตัวแทนภาควิชาเข้าร่วม

Leave a Reply