Menu

มจพ.ให้การต้อนรับ คณะทำงานสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)

0 Comments


          วันที่ 20 พฤศิจกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ให้การต้อนรับ พลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) กระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อประสานความร่วมมือในการทำโครงการวิจัยทางการทหารระหว่าง มจพ. กองทัพบก กระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้แทน สรอ. ซึ่งเป็นคณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรทางกองทัพบกและคณาจารย์ของ มจพ. ที่เคยทำโครงการงานวิจัยร่วมกับกองทัพบก อาทิ

ผศ. กิตติภัฎ รัตนจันทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ. ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ผศ.ดร. สุนทร  สิทธิสกุลเจริญ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

ในการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการหารือ ณ ห้องประชุม 218 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/ภาพ

Leave a Reply