Menu

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันการเชื่อมสากล International Institute of Welding (IIW) เป็นหน่วยงาน ATB

0 Comments


ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันการเชื่อมสากล International Institute of Welding (IIW)

เป็นหน่วยงาน ATB ในหลักสูตร International Welding Engineer (IWE)
รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
นำเสนอการบรรยายสรุป การจัดการเรียนการสอน
โดย ผศ.ดร.ภิสัก เลิศวิจิตรพันธุ์

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ได้จัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ในระดับปริญญาโท วศ.ม.(เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม) และสามารถสอบรับวุฒิบัตรวิชาชีพวิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer: IWE) จากสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding: IIW)

Leave a Reply