Menu

ต้อนรับคณะดูงานจากราชอาณาจักรกัมพูชา

0 Comments


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต้อนรับคณะดูงานจากราชอาณาจักรกัมพูชา

ด้วยโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา โดยก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาระดับอาชีวศึกษา นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯและผู้บริหารสถาบันภายใต้โครงการ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษา ในวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาได้จัดแสดงผลงาน การจัดการเรียนการสอน และให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม

Leave a Reply