Menu

Category: Uncategorized

แบบสำรวจการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

ขอความร่วมมือนักศึกษา WDT และ WDET ทุกชั้นปี เข้าประเมินตนเองสำหรับความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาที่ศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อม (WDT) และ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม WDET ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่ละคนสามารถประเมินตนเองได้มากกว่าหนึ่งรายวิชา
ภาควิชาขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

คลิ๊กเพื่อทำแบบสำรวจ หลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อม (WDT)

คลิ๊กเพื่อทำแบบสำรวจ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WDET)

Category: Uncategorized

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ประจำปีการศึกษา 2559

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม

Category: Uncategorized

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
ขอความกรุณาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำให้กับทางภาควิชา

เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร และเป็นข้อมูลเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาภาควิชาต่อไป

ภาควิชาขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ

ทำแบบสอบถาม

Category: Uncategorized

การซ่อมแซมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรมเสร็จสิ้นแล้ว

การซ่อมแซมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรม

ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรมสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว

ทางภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ขอขอบคุณ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ที่

“ร่วมแรง ร่วมใจ” สละเวลา แรงกาย แรงใจ ช่วยกันซ่อมโมเดลระบบท่ออุตสาหกรรม

ซึ่งพวกเราเหล่าช่างท่อและประสาน เทคโนโลยีการเชื่อมและเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ถือเป็น

“ครู” ในศาสตร์ด้านนี้ โมเดลนี้ เป็นโครงงานปริญญานิพนธ์ของรุ่นพี่ เรื่อง หุ่นจำลองงานท่ออุตสาหกรรม

จัดทำโดย

พี่นพดล ศรีสม

พี่วรวิทย์ หัตถสัมฤทธิ์

เป็นรุ่นพี่ซึ่งได้เข้าศึกษาในแผนกรหัสนักศึกษา 39 โดยมีท่านอาจารย์ที่ปรึกษาคือท่าน

อาจารย์นคร แสงอ่อน

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

Category: Uncategorized

ประกาศเรื่องการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเรื่องการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ นักศึกษาปีการศึกษา 2560 ทุกคณะ (เฉพาะวิทยาเขตกรุงเทพฯ)

สามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่

หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี

ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2560 เวลา 08.30-17.00 เป็นต้นไป

     เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมในวันมารับบัตรนักศึกษา ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

2. ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา

หมายเหตุ

ขอให้นักศึกษามารับบัตรภายในวันและเวลาที่กำหนด (วันที่ 11-15 ก.ย. 60) เนื่องจาก

(1) หากไม่มารับบัตรนักศึกษานานเกิน 2-3 เดือน ธนาคารฯ จะทำลายบัตรตามระเบียบของธนาคาร และนักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรนักศึกษาใหม่

(2) นักศึกษาจะต้องใช้บัตรนักศึกษาแสดงตนในการเข้าห้องสอบและขอรับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

Category: Uncategorized

วันไหว้ครู…ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

วันไหว้ครู…ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมจัดพิธีไหว้ครู

โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาร่วมงาน

เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ในภาควิชา

Category: Uncategorized

นศ. มจพ. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเจ๋ง! คว้า 2 รางวัลระดับโลก

นศ. มจพ. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเจ๋ง! คว้า 2 รางวัลระดับโลก

โดยมีนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือมร่วมทีมในครั้งนี้ด้วยคือ
นายธนวัฒน์ พงศธรพิศุทธิ์
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WdET)
ขอแสดงความยินดีครับ