Menu

Category: Uncategorized

ขอเชิญศิษย์เก่า IP , WdET และ WDT ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ขอเชิญศิษย์เก่า IP , WdET และ WDT

ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ ตามวันและเวลาดังรายละเอียด ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกสาขาที่เข้าร่วมงานครับ
#ปล.โอนเงินแล้วโปรดส่งสลิปการโอนและแจ้งชื่อ-สกุลและรุ่นด้วยนะครับ#

Category: Uncategorized

พิธีทำบุญแผนกประจำปี 2561

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

เรียนเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์เพื่อน พี่ และน้อง ที่รักทุกท่าน

ร่วมงานทำบุญแผนก วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ครับ

Category: Uncategorized

แบบสำรวจการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

ขอความร่วมมือนักศึกษา WDT และ WDET ทุกชั้นปี เข้าประเมินตนเองสำหรับความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาที่ศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อม (WDT) และ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม WDET ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่ละคนสามารถประเมินตนเองได้มากกว่าหนึ่งรายวิชา
ภาควิชาขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

คลิ๊กเพื่อทำแบบสำรวจ หลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อม (WDT)

คลิ๊กเพื่อทำแบบสำรวจ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WDET)

Category: Uncategorized

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ประจำปีการศึกษา 2559

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม