Menu

การจัดสร้างสัญลักษณ์ เทคนิคไทย-เยอรมัน จัดสร้างโดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

การจัดสร้างสัญลักษณ์ เทคนิคไทย-เยอรมัน ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เป็นผู้จัดสร้างสัญลักษณ์ “เทคนิคไทย-เยอรมัน” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยบุคลากร อาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ของภาควิชา อันเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้มีส่วนร่วมในการจัดสร้าง เพราะเมื่อเราเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัย ก็จะเห็นสัญลัษณ์ “คัทเตอร์” ที่เราเห็นแล้วก็รู้เลยว่าที่แห่งนี้คือ “พระจอมเกล้าพระนครเหนือ” รายชื่อผู้จัดทำ 1.นายมนตรี ลาภยิ่ง 2.นายอักษร โปร่งอากาศ 3.นายทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์ 4.นายพชรพล ศิลาคุปต์ 5.นายเชษฐารัตน์ ธรรมรัตน์ 6.นายวิระศักดิ์ วิเวกวินย์

Read More

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ได้รับทุนในโครงการ “ค้นหาไข่มุก ระบบราง”

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ได้รับทุนในโครงการ “ค้นหาไข่มุกระบบราง” Perspective and evaluation of an outcome-based rail research learning 2017 (PEARL 2017) ผู้สนใจเข้าฟังสัมนา ลงทะเบียนได้ทางเวปไซด์ https://www.nstda.or.th/…/semin…/51-30-Mar-ALL-SSH-Lec2.html

Read More

บริษัท Thermal Mechanics Co.,Ltd. บริจาคเครื่องเชื่อมจำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 130,000 บาท

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม บริษัท Thermal Mechanics Co.,Ltd. บริจาคเครื่องเชื่อมจำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 130,000 บาท ให้กับภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของภาควิชา โดยมี ตัวแทนบริษัทส่งมอบเครื่องเชื่อมและ รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ตัวแทนภาควิชาเป็นผู้รับมอบเครื่องเชื่อม ทางภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ขอขอบคุณทางบริษัท Thermal Mechanics Co.,Ltd. เป็นอย่างสูง ที่เห็นคุณค่าของการศึกษาและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

Read More

สำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม สำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ขอแสดงความยินดีกับคณะทำงานทุกท่าน ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เลิศวิจิตรพันธุ์ ผู้ริเริ่มการจัดทำหลักสูตร และคณะกรรมการหลักสูตรมหาบัณฑิตทุกท่านของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

Read More

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รู้หรือไม่ ?

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม รู้หรือไม่ ? ท่านอาจารย์นคร แสงอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบท่ออุตสาหกรรม อาจารย์ของพวกเรา ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม” ประจำปี 2559 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read More

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านการประเมินเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อมสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย เนื่องจากผ่านการประเมินเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการเชื่อมสากล ตามข้อกำหนดของสถาบันการเชื่อมสากล ในระดับวิศวกรการเชื่อมสากล คณะกรรมการดำเนินงานด้านการเชื่อมจึงได้อนุมัติ ATB Certificate ให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องปาล์มทอง อาคาร 63 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

Read More

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เข้าร่วมโครงการอบรม “ผู้ประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA”

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เข้าร่วมโครงการอบรม “ผู้ประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 9 โดยมี อาจารย์สิทธิพงษ์ แสงอินทร์ ตัวแทนภาควิชาเข้าร่วม

Read More

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25560 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาได้เข้าร่วมพิธี โดยมีท่าน ดร.ภิสัก เลิศวิจิตรพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชา หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย

Read More

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อมและการจัดการผลิต (ต่อเนื่อง) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล (รักษาการแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุคล จุลอุภัย (คณะกรรมการ Governing Board สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย) อาจารย์พิศิษฐ์ธาวิน เหรียญประดับ (หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม (หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส) และบุคลากรจากสถาบันอาชีวศึกษาได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำโครงการครั้งนี้ด้วย

Read More